"Łowiec Polski" - numer 8/2013
Polowanie i myśliwy

Batalia o tenutę

Ministerstwo Środowiska przyznaje rację myśliwym – czynsz za dzierżawę obwodu łowieckiego musi uwzględniać zniżkę uchwalaną przez radę gminy. Oznacza to, że tenuta za obwód może iść w dół nawet o połowę!

Coraz głośniej o sporze dotyczącym sposobu naliczania czynszu za dzierżawę obwodów łowieckich. Kością niezgody jest cena żyta, ustalana do wyliczenia podatku rolnego. Kontrowersje dotyczą tego, czy należy do obliczeń brać średnią cenę skupu żyta, podawaną przez Główny Urząd Statystyczny, ale pomniejszoną przez samorząd gminny na potrzeby podatku rolnego.

W grę wchodzą naprawdę duże pieniądze, sięgające nawet połowy obecnych opłat za dzierżawę obwodu. Do dyskusji włączył się resort środowiska, któremu podlega gospodarka łowiecka. Zdaniem ministerstwa, przy naliczaniu czynszu trzeba brać pod uwagę lokalne zniżki.

Jak za zboże
Przypomnijmy zasady obliczania czynszu za dzierżawę obwodu łowieckiego. Sprawę reguluje art. 30 Prawa łowieckiego i wydane na jego podstawie stosowne rozporządzenie ministra środowiska. W art. 30 ust. 2a ustawa głosi, że czynsz dzierżawny ustala się, w zależności od kategorii obwodu łowieckiego, mnożąc liczbę hektarów dzierżawionego obwodu przez równowartość pieniężną żyta, stosując wskaźnik przeliczeniowy, który nie może być wyższy niż 0,07 kwintala żyta za 1 hektar.

Natomiast w ust. 3 pkt 1 i 2 tegoż artykułu ustawa mówi, że minister środowiska określi w drodze rozporządzenia zasady kategoryzacji obwodów oraz zasady ustalania czynszu dzierżawnego, uwzględniając powierzchnię i kategorię obwodu, stosując za podstawę do wyliczeń cenę żyta, ustaloną na podstawie ustawy o podatku rolnym.

Kluczowy dla sprawy dokument to Rozporządzenie Ministra Środowiska z 4 grudnia 2002 roku w sprawie zasad kategoryzacji obwodów łowieckich, szczegółowych zasad ustalania czynszu dzierżawnego oraz udziału dzierżawców obwodów łowieckich w kosztach ochrony lasu przed zwierzyną.

Rozporządzenie to w par. 2 ust. 1 wprowadza pięć kategorii obwodów łowieckich: bardzo dobre, dobre, średnie, słabe i bardzo słabe. Natomiast w par. 4 podaje szczegółowy sposób naliczania czynszu za dzierżawę obwodu łowieckiego. Zapis ten brzmi:

„Czynsz dzierżawny dla obwodów łowieckich ustala się, mnożąc ilość hektarów obszaru gruntów, stanowiących obwód łowiecki, przez równowartość pieniężną żyta, ogłaszaną dla podatku rolnego, przyjmując:
1. 0,07 q/ha – dla obwodu bardzo dobrego
2. 0,04 q/ha – dla obwodu dobrego
3. 0,02 q/ha – dla obwodu średniego
4. 0,01 q/ha – dla obwodu słabego
5. 0,004 q/ha – dla obwodu bardzo słabego”.

  Resztę artykułu przeczytasz w papierowym wydaniu "Łowca Polskiego"

 

Copyright © by Łowiec Polski - Wszelkie prawa zastrzeżone